Op deze pagina vindt u de laatste informatie en ontwikkelingen rondom het project Hoek/Lier.

Collegevoorsel en complete Plan MFA Merselo:

Gemeenteraadsbesluit 29 oktober 2019 (instemming met plan MFA Merselo)


Nieuws 10 februari 2021

               Update van de ontwikkelingen project HoekLier

Met deze publicatie willen wij jullie op de hoogte brengen over de stappen die de laatste maanden genomen zijn in het kader van het project MFA Merselo (project HoekLier). Ondanks de corona pandemie die de wereld in zijn greep heeft wordt er door een heleboel personen hard gewerkt. We zijn er dan ook trots op dat er de laatste weken flink vooruitgang is geboekt.
 

Een korte terugblik

In oktober 2015 was de eerste openbare bijeenkomst over het project MFA Merselo oftewel ‘HoekLier’. Daar waren al diverse gesprekken met onder andere de gemeente Venray aan vooraf gegaan.  

Nadat een en ander aan de verenigingen en daarna het dorp gepresenteerd was, zijn in verschillende werkgroepen de kansen en bedreigingen van dit plan doorgenomen, inrichtingsschetsen opgezet, dorpsbijeenkomsten gehouden en overlegmomenten geweest tussen Gemeente Venray, SPOV/BS De Lier, Stichting GAM, de Dorpsraad, gebruikers en buurtbewoners van Dén Hoek en nagenoeg alle andere verenigingen en organisaties in het dorp. Kortom; met iedereen die vroeg of laat betrokken zou kunnen zijn bij de voorbereiding en/of de realisatie van het plan, of op wat voor manier dan ook te maken zou kunnen krijgen met de gevolgen van de realisatie van het project. 
Dit traject heeft ervoor geleid dat er een projectplan werd gerealiseerd wat zeer compleet was, een plan wat door alle verenigingen gedragen werd en een groot draagvlak onder de inwoners van Merselo had verkregen.

Eind 2019 werd een grote stap voorwaarts gezet: toen kregen we van de Gemeente Venray de toezegging dat zij het plan ondersteunen en het grootste deel van de kosten (totaal begroot op ruim 3 miljoen euro) voor hun rekening zouden nemen. 
Door de organisaties die van meet af aan de schouders onder dit project gezet hebben, is dat moment de bekroning op hun inzet. De droom om in Merselo een MultiFunctionele Accommodatie te realiseren werd werkelijkheid. Vanaf dat moment is alle energie gestoken in het goed aanpakken van de voorbereiding voor het opzetten van een toekomstbestendig Dorpshuis annex Verenigingsgebouw annex Basisschool. Toekomstbestendig zowel op fysiek, financieel als op organisatorisch niveau.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief om het hele plan te verwezenlijken:

  • Bouwteam
  • Werkgroep verplaatsen tennisbaan
  • Financieel en contracten
  • Beheer en organisatie (momenteel in oprichting)
  • Overkoepelende stuurgroep
     

Eigendomssituatie gebouw

Onderdeel van het sinds 2018 geldende gemeentelijk beleid t.a.v. gemeenschapshuizen is dat het eigendom van het gebouw wordt overgedragen aan de beheersorganisatie van het gebouw. Dit geldt dus ook voor D’n Hoek.

Het afgelopen jaar is er met name projectvertraging ontstaan door de eigendomsdiscussie tussen SVM en Gemeente. Er zijn tal van gesprekken geweest. Aanvankelijk tussen SVM en de gemeente in het bijzijn van de projectgroep, later alleen tussen gemeente en SVM. Dit heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid voor de betrokken partijen die ook past binnen de doelstellingen van de projectgroep t.a.v. het MFA. (zie het artikel ‘Statuut van de projectgroep’ elders in dit krentje).

Voornaamste doelen van SVM op dit punt:

  • Behoud van alle ruimtes die in gebruik zijn om sport te beoefenen en de vereniging in stand te houden in het geval de beheersstichting op zou houden te bestaan (failliet zou gaan of anders). Dit zijn onder andere de kleedlokalen en kantine, maar ook ondersteunende ruimten (materialenruimte, leidersruimte, etc.) 
  • Voorkomen dat in geval van bijvoorbeeld een faillissement, of als de beheersstichting door gebrek aan goede bestuursleden zou ophouden te bestaan, de gemeente of een door de gemeente aangewezen partij het bestuur van het MFA zal overnemen.
  • Maximale inzet door eenieder om de zekerheden voor SVM veilig te stellen indien de beheerstichting op zou houden te bestaan (conform vaststelling in de voorzittersvergadering van de dorpsraad jl.).

De projectgroep ondersteunt zeker de wens om de sportvoorzieningen te behouden voor Merselo. Dat geldt overigens ook voor de accommodaties voor de andere gebruikers en het behoud van de school. 

Het gehele projectteam MFA Merselo heeft als doelstelling om in augustus 2022 het gebouw op te leveren, hiervoor is het wel noodzakelijk dat het project in volle vaart door kan gaan. De uitgaven voor het project lopen momenteel flink op, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor architect, constructeur en bouwkundig en installatietechnische adviseurs. 
Om die reden zijn alle verenigingen gevraagd om akkoord te gaan met het laatste ontwerp en is SVM gevraagd om de eigendomsdiscussie af te ronden. 

Afgelopen week is in samenspraak met alle voorzitters van de Merselose verenigingen in een digitale vergadering gesproken over deze lastige kwestie. Aan alle voorzitters is gevraagd wat zij van de situatie vonden, of het plan doorgezet kan worden met de lopende eigendomsdiscussie. Geen enkele voorzitter wilde het realisatieproces stoppen: dit plan moet zonder verdere vertraging tot uitvoering gebracht worden. 
Ook SV Merselo heeft afgelopen week aan de dorpsraad en alle andere voorzitters laten weten dat zij in overleg zijn met de gemeente. De gemeente heeft een voorstel neergelegd en uiterlijk deze week komt een tegenvoorstel van SV Merselo wat de basis moet vormen voor een overeenkomst waarin de eerder genoemde doelen voor SV Merselo geborgd worden. Wij hopen dat in overleg met de gemeente deze lastige kwestie op korte termijn tot een goed einde wordt gebracht.

 

Tot slot
Dit project is van groot belang voor het hele dorp. Het gaat niet alleen om het sportgedeelte van het gebouw, maar ook om het belang van alle verenigingen die er gebruik van maken. Om een goede en betaalbare accommodatie. Om het van belang van ouders en schoolgaande kinderen in Merselo, inclusief hun leerkrachten, bij een goed schoolgebouw dat voldoet aan de actuele eisen. En niet te vergeten het belang van Merselo in het algemeen: niet alleen een voor iedereen toegankelijk dorpshuis, maar ook het belang van nieuwe woningen in het centrum van het dorp. 

In de komende weken hopen wij op een of andere manier meer informatie te verstrekken over het project, de planning en het ontwerp. Ook willen wij jullie de mogelijkheid geven om vragen te stellen (waarschijnlijk digitaal…). 
Heb je nu al vragen? Laat het ons weten: dorpsraad.merselo@gmail.com

Dorpsraad Merselo


Nieuws 4 januari 2021
Schetsen van begane grond (let op concept, in bewerking!)

 

Schets 1e verdieping (let op, concept, in bewerking!)


Nieuws 22 december 2020

De nieuwe COVID-19 maatregelen die ons allen opgelegd zijn hebben ervoor gezorgd dat de laatste bijeenkomst met het bouwteam en architect niet fysiek plaats kon vinden. Om die reden is er deze week een digitale vergadering georganiseerd waarin de laatste wensen van de diverse verenigingen besproken en verwerkt zijn. Naar verwachting kan nog voor de kerst de definitieve plattegrond voor de MFA Merselo worden vastgesteld. Helaas net niet tijdig genoeg om te delen met jullie in Os Krentje, maar om jullie in spanning te houden: in de volgende editie (6/7 januari 2021) gaan wij de tekeningen delen.


De verschillende verenigingen hebben afgelopen week akkoord gegeven voor de volgende ontwerpfase, van SO naar DO (van schetsontwerp naar voorontwerp). In de DO-fase worden keuzes uit het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een tekening pakket wat gebruikt kan worden voor de daaropvolgende bouwaanvraag.


Nieuws 23 november 2020:

Momenteel is de architect van de MFA Merselo de laatste hand aan het schetsontwerp aan het leggen. De (toekomstige) gebruikers hebben allemaal hun inbreng geleverd, en ook de school (SPOV) heeft het ontwerp beoordeeld en geaccordeerd. Naar verwachting kunnen de tekeningen midden december gepresenteerd of gepubliceerd worden.

Volgende stap in het ontwerpproces is het opzetten van een planning voor uitvoering, alsmede het verder uitwerken van het ontwerp zodat er perspectief komt met betrekking tot de realisatie van het project.

Vorig jaar is het plan Hoek-Lier door de gemeenteraad goedgekeurd. Ondanks het grote geldbedrag wat door de raad is toegezegd was er nog een tekort van ca. € 300.000. Achter de schermen is er hard gewerkt om dit financiële gat te dichten, wij zijn dan ook trots om mede te delen dat op basis van de toegezegde fondsen en een gunstige financieringsregeling de benodigde gelden voor het realiseren van het MFA-gebouw toegezegd zijn!
Momenteel worden de mogelijkheden bekeken of er met het toepassen van de BOSA subsidie regeling (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) het laatste financiële gat gedicht kan worden zodat ook het kunstgrasveld op het sportterrein gerealiseerd kan worden.


Nieuws 10 september 2020:

Project Hoek-Lier van start!
Net voor de zomervakantie berichtten wij jullie over de stand van zaken rondom de verbouwing en nieuwbouwplannen voor de MFA in Merselo (Multi Functionele Accommodatie), plan Hoek-Lier.

Nu, enkele weken later kunnen wij met trots mededelen dat het project gestart is. In de komende maanden gaan wij jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden van de voortgang, de ontwikkelingen en de eventuele openstaande vraagstukken. Hieronder volgt een eerste overzicht van lopende activiteiten. 

Architect gekozen en gecontracteerd:
Bureau ‘WY-architecten’ uit Eindhoven, die in een eerder stadium de schetsen voor de aanvraag heeft uitgewerkt, is geselecteerd voor de uitwerking van het ontwerp en is inmiddels gecontracteerd. De opdracht behelst het uitwerken van een schetsontwerp tot een definitief ontwerp voor aanvraag van de omgevingsvergunning.

Afhankelijk van de mogelijkheden met betrekking tot corona hopen wij over niet al te lange tijd een dorpsavond te organiseren waarbij de plannen ingezien kunnen worden

Bouwteam:
Door corona even uitgesteld, maar vorige week is een eerste vergadering met het bouwteam gehouden met als doel de uitwerking van het bouwplan te begeleiden, en daarna de uitvoering van het project te begeleiden. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met alle verenigingen die aangegeven hebben mee te willen denken, de stichting GAM en scholenkoepel SPOV. Naar verwachting zal het bouwteam eind september het door de architect uitgewerkte basisplan beoordeeld hebben waarna dit verder uitgewerkt zal worden. Tevens verwachten wij dat er dan ook een tijdpad richting start van de werkzaamheden ingeschat kan worden.

Financieel-administratief team:
Er is een team samengesteld voor de financiële begeleiding van het project en de uitwerking van de diverse overeenkomsten en contracten met de verenigingen, SPOV en de Gemeente Venray. Dit team zal min of meer achter de schermen werken aan het investeringsbudget, aan de uitwerking van de exploitatieopzet voor het verenigingsgebouw en het schoolgedeelte en het maken van duidelijke en werkbare afspraken voor de toekomstige gebruikers (dus alle inwoners van Merselo, de basisschoolleerlingen uit (o.a.) Merselo en Vredepeel en de leden van de verschillende verenigingen).

Eigendomssituatie:
In het vorige schrijven hebben wij jullie op de hoogte gebracht van het verschil van inzicht inzake de eigendomssituatie binnen het huidige gebouw. In overleg tussen Gemeente Venray, Sportvereniging Merselo en het projectteam van HoekLier zijn stappen gezet om de toekomstige eigendoms- en beheerconstructie nader uit te werken. De intentie is er bij alle partijen om binnen enkele weken hierover duidelijkheid te verkrijgen.

Ondanks dat deze uitwerking nog niet tot afronding gekomen is gaan de betrokken organisaties samen aan de slag om het project HoekLier tot uitvoering te brengen. De start van de teams is daar een voorbeeld van.
 

Momenteel worden nog enkele andere zaken verder uitgewerkt, zoals de werkgroep communicatie & PR (voor nieuwsberichten, foto’s en publiciteit). Zodra deze teams compleet zijn zal nader op de bezetting ingegaan worden in Os Krentje.